FREE EA

กดมั่วก็รวยได้!

สิงหาคม 8, 2018

เป็น EA แนวผู้ช่วยในการจัดการ ออเดอร์ ต่างๆ ให้สุดท้ายแล้ว ผลรวมของ ทุกออเดอร์รวมกันต้องเป็นบวก(ได้กําไร)
มีระบบออก AUTO ออกไม้เองได้ จัดการเอง รองรับ ระบบ ปักอิน และระบบอืนๆในอนาคต

มีระบบการแก้ไม้ แก้ทางสุดเท่! ไม่เหมือนใครด้วย ระบบ เบิ้นล็อตแบบ หาแท่งเทียนกลับตัว 
ไม่ออกไม้มัว ถ้าไม่เจอแท่งเทียนกลับตัว แต่ระบบของ EA จะหาเฉพาะรูปแบบทีอยู่ใน TF นั้นเท่านั้น เช่น ถ้าเพือนๆ

รันที
TF M15 EA ก็จะหาแพนเทินที

M15 เท่านั้นครับผม

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply